Get Adobe Flash player

Informacje dla rozpoczynających trening Biofeedback

  1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów „Biofeedback” jest zaświadczenie podpisane przez lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do treningów „Biofeedback”. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach Punktu Rozwoju Osobistego - Neurofit.
  2. W szczególnych przypadkach niektórych schorzeń neurologicznych (np. Epilepsja) osoba chcąca poddać się treningom winna posiadać aktualny zapis EEG na płycie lub w formie wydrukowanej i udostępnić go trenerowi do wglądu.
  3. Pierwsza seria treningów to co najmniej 16 cotygodniowych spotkań – 2 sprawozdawcze i 14 treningów.
  4. Po dwóch spotkaniach diagnostycznych zespół Neurofit opracowuje program korekcyjno - treningowy, który jest realizowany przez jednego trenera.
  5. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w treningu dniu i godzinie).
  6. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 30-45 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek, stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej trening, itp.).
  7. W przypadkach losowych uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie trenera o swojej nieobecności. W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo inny termin sesji. Dla skuteczności treningów przerwy pomiędzy spotkaniami nie powinny być dłuższe niż 10 dni.
  8. Punkt Rozwoju Neurofit dołoży wszelkich starań, aby termin 10-dniowy nie został przekroczony.
  9. Jeżeli wizyta nie zostanie wcześniej odwołana i trener będzie bezskutecznie oczekiwał na pacjenta – przy następnej wizycie zostanie on zobowiązany uiścić opłatę za trening, który nie odbył się z jego winy.
  10. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik terapii wraz z trenerem, po przeanalizowaniu jej efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie, lub kontynuowaniu treningów.